วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านคกงิ้ว

     โรงเรียนบ้านคกงิ้วมุ่งสร้างโอกาส และส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้รียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียนบ้านคกงิ้ว

          1)  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

        2)  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

        3)  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

        4)  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

        5)  สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 เป้าประสงค์ของโรงเรียนบ้านคกงิ้ว

          1)  ประชากรในวัยเรียนในพื้นที่บริการทุกคน ทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

        2)  นักเรียนบ้านคกงิ้วทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        3)  ครูโรงเรียนบ้านคกงิ้วทุกคน ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

        4)  ครูโรงเรียนบ้านคกงิ้วทุกคน ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        5) นักเรียนบ้านคกงิ้วทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกระบวนการที่หลากหลาย

        6) โรงเรียนบ้านคกงิ้ว พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ศาสนา องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษา

        7)  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคกงิ้วทุกคน  ได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย

Comments